‘Rehkeule statt Assistenten’. Review of Rüdiger Hohls and Konrad H. Jarausch (eds.), Versäumte Fragen

(DVA, Stuttgart, 2000), in die tageszeitung (Belin), 8 August 2000, p. 17.